حادثه سقوط شی ناشناس پرنده بزرگ در کوههای بروین، ولز 1974..... یکی از شاهدان : تا چند کیلومتری اجساد و تکه های فلزی پراکنده شده بودند......