⭕️یا من یا خانوادت 

👈هیچ وقت در روابط عاطفی ، طرف مقابل را در موقعیتی قرار ندهید که بین شما و خانواده ناچار به انتخاب یکی باشد ،

لازم است بدانید فردی که در مقابل شماست چه به عنوان کسی که قرار است باهاش ازدواج کنید ، یا اگر ازدواج کردید و در جایگاه همسری شماست 

حضورش ، احساساتش و حتی درآمدش  تنها متعلق به شخص شما نمی باشد و نسبت به خانواده خود نیز تعهداتی داشته ، دارد و خواهد داشت

👈هر چند که بعد از ازدواج از شدت آنها کم میشود اما قطع نمی شود 

🔰🔰🔰

✅اما در مقابل طرف شما نیز باید بداند 

نسبت به شما ، وظایفی دارد که ارتباط با خانواده نباید خللی در این وظایف ایجاد کند 


بعنوان مثال نباید نیازهای همسر را نادیده بگیرد  به بهانه کمک به خانواده مگر در برخی شرایط که لازم است انتظارات در ان شرایط ویژه  متفاوت از شرایط معمولی باشد 

نظیر بیماری والدین و ...